PinoyStream Versatile Radio

Tatsulok - Semiotics on Power and Self Determination

2020-08-06 Dj Marshmallow 0 Uncategorized

Tatsulok and the Semiotics on Power and Self Determination By Dj Marshmallow, PSVR

Sa katunayan ang awitingito ay malinawnangnaglalahad ng isang social system na kung saan ang nangingibabaw ay ang mapanupil na kapangyarahin ng mga nasatuktok na mayayaman, ang mga makapangyarihan dahil sa dami ng salapi nila. Ngunit higit pa riyan, atin muling balangkasin ang lyrics ng kanta ayon sa anyo ng sarili nating kapangyarihan sa ‘pagiging’ (to be) o pagiral (to exist).

Alam natinna ang ating lipunan ay may hugis na tatsulok (triangle) at hinati ito satatlong klase: sa itaas ay ang few elits, sa gitna ang middle classes at ang sa ibaba ay mga poor.

![](

http://) Na kung saan, ang few elites ang silangmadalas may kapangyarihan sa lipunan na nagko-control ng lahat ng businesses and commodities. Ang sagitna ang medyo marami ay ang Middle Class, sila din itong nasa working sector nanagbubuwis, ang sa baba naman ang siyang pinakamarami, ang mga Mahihirap na syang nagiging mukha ng ating bansa at silang mostly gumagamit ng facilities and services ng ating pamahalaan at marami din ang mga napapabayaan. At ito din ang sector ng ating lipunan minsan na habang umaangat ang buhay ng nasapinaka-itaas, lalo na man ito silang naghihirap. This a general picture and this is not only a reality in the Philippines but in some other developing and under developed countries as well. Talking about our country, sobrang thankful ako personally nanagkaroon tayo ng pagkakataon na mabaliktad ang tatsulok na ito na kung saan nagkakaroonna ng kapangyarihan (power) ang mganasaibaba – dahil sa pagkakaluklok ng ating mahal na Presidenteng Duterte. Ang pinaka-dabest na inilalarawan ng kantang ito sa panahon natin ngayon ay ang paragraph naito.

“Iligtas ang hininga ng kay ramingmgatao At ang dating munting bukid ngayo’y sementeryo Totoykumilos ka baliktarin ang tatsulok Tulad ng dukha na ilagay mo sa tuktok.”

Imagine this song was written in 1991 and for decades kinakanta natin ito at ngayon lang natinnatunghayan ang tunay na kahulugan nito sa ating lipunan dahil kay Tatay Digong. His war on drug is a testament to this in a real sense of the word. Ang dating takot na mga dukha ay ngayon ay nasa tuktokna ng kaligtasan at syang may kapangyarihang kontrolin ang kanyang sarili sa ginagalawang mundo, at hindi na siya ang kinokontrol ng kanyang takot sa kung baka ano ang mangyayari sa kanya habang nasa labas. Hindi man lahat at hindi man ganun kalaki ang power na ito, pero nasaksihannatin ang pagkaka-dismantle at pagkakabali ng pakpakng ilan sa mga “few elites” sa ating lipunan (you can name some by yourself) na medyo sumusobra sa pagkamkam ng kapangyarihan alang-alang sa pera at ngayon ay nabibigyan na ng taenga at lakas ang mga nasa gitna at sa ibaba.

Ngunit ang aralingpanlipunan (sociology) naito ay hinditalaganatinpalalimansaatingtalakayandito, bagkusdadakutayosa signs and symbols naipinapahiwatig ng kantang “Tatsulok” ni Bamboo (originally by Buklod) bilangbehikulosakakaibang-paglalapat(deviant version) natin ng kahulugan(semiotics) nitosaindibidwalnatao (o self) sakanyangginagalawangmundo at pagaangatnito ng kanyangsarilisapansosyalnaaspeto.


“Totoybilisanmo, bilisanmo ang takbo. Ilaganmgabombangnakatutoksaulo mo.”

Si totoyay si Juan, isangkumon-taosaatinglahi. Isang katuladnatinbilanganak, ama, ina, kapatid, ka-streamer… bilangikaw. Ikaw namaramingnakatutoksaiyongisipan, maraminginiisipnaproblema o pangarap, maraminggustongpuntahan, maraminggustongbilhin. Madalasnababagot, lalonasapanahon ng quarantine ngayon, sobrangbagal ngoras at gusto mongbilisannamataposnaang pandemyanaitonangbumaliknasa dating normal ang lahat, gusto mongbilisan ang pagtakbo ng panahonnangmuli ay magagawamona ang mgagusto at mgakailanganmonggawin – eskwela, trabaho, mga needs ng mgaanak, ng iyongpamilya, mgabayarinnapinuproblema kung saanhuhugutin ang mgapambayad, at iba pang mga priorities na halos lahat ay pending.

Ito yungmgabombanggustongsumabogsaiyongulo, whether in normal situation, old or new normal,lahat ng ito ang palagingkumikirotsaiyongulonatilainaatake ng migraine.

Mgabomba ng masasamangimpluwensya ng media nanakaumangsaiyongsentidokumonnapinaghihiwa-hiwalay ang mgaseldanitoupanghindinamagigingkumon ang iyongpaguunawasamgapayaknamgabagay. Mgabomba ng iskandal, paninirana halos walananghalaga ang buhaysa social media, nasobrang cheap na ng mgacommentators ng malayangpamamahayag. Na keso de bola ay libre ang magpahayag ay basta nalang kung anu-anona ang pinagsasabisadingding ng iyong social media at nagkukublisakurtina ng iyong press freedom.

Bilisanmonaman ang iyongtakbo – advance your mind thinking, advance your morale, soar high above animal rationality. Piliin moyongnakakabutisaiyo at sakapwa. Huwagabusuhin ang Kalayaan, huwagmongkalibitin ang gatilyo ng bombangwawasaksaiyongimahe.

“Totoytumalon ka, dumapa kung kailangan At bakatamaan pa ng mgabalangligaw…”

Dahil sa pressure ng mgainiisipmo at mgasagotsatanongnahindimomahanapsaatingbansadahilmadalashindinakakalabassabulsa ng mga “few elites” napilitankang mag-OFW. Doon sagitnangsilangan o kung saan ka man napadpad, doon monaranasan ang tumalon, dumapa, gumulongsapaninilbihansamgaArabonapagminalas ka pa saamo, mura at bugbog pa ang inabot mo. Para saan? Para sabawat Riyal o Dolyarnailalamanmosabulsa ng anakmongpapasoksaeskwela, para mabigyan ng maayosnahigaan ang iyongmga mahal sabuhay. Para hindi ka tamaan ng mgaligawnabala ng kasawian (failure), kinailanganmongmagsikapdahilwalakangibangmaasahan.

Ang ibangadyan ay hindilangligawnabala ang tumama, direktangtinamaansila ng kamalasansapag-aasawa o sajowa, inalipusta ng byenan, o ipinagpalitsahindilusyang o mas may kaya sabuhayna engineer nahandangibigay ang mgaluho ng dating mahal mo. Kailanganmongi-cover ang sarili mo. Ikaw ang nagco-cover ng lahat ng expenses, buti ka pa ngapagsinuswerte at nagka-extra money nag-cha-charity ka pa, dahilsapaniniwalamongkapagikaw ay nagbigay ay may pagpapalangdaratingsaiyongbuhay.Ang lahat ng pakikibakamosabuhay, lahat ng pinaghihirapanmosatrabaho – sa pinas man o saabroad – ay ginagawamosangalan ng pagibig at pagmamalasakitsamgamahal mosabuhay at sa bayan.

Kung tutuusin, maramidyannanawalan ng pag-asang mabuhay ng patas at nagingkaaway ng estado, bantasakaligtasan ng mamamayan at nagigingsakitsaulo ng otoridadngunitikaw, ikaw ay pinilimo ang mamuhay ng marangal at naging law-abiding citizen, and again ito ay para samgaminamahalmo at sa bayan.

Ang kabaliktaran ng adhikainmo, ang mgakumakaliwa, ay syangugat’ at puno’t-dulo ng mgakatiwalian at problemasaating bayan, pamilya o sarili. Sarilimongkinakaliwamo, hindimomaintindihan kung bakitsalungat ang iyongginagawasa gusto mongmangyari. Tinamaan ka na ng sarilingmongbaladahilsalabismongpakikinigsatawag ng iyonglaman at pagbabalewalasatawag ng espiritu. Hindi ka pa rinbanatututo?

“Totoymakinig ka ‘wag kangmagpagabi Baka pagkamalanka’thumandusaydyansatabi Totoyalammoba kung ano ang puno’tdulo Ng di matapos-taposnakaguluhangito.”

Makinig ka samgapayonilola, huwag puro deadma, wag hintayingtamaan ka pa ng mgabombanasiyangwawasak ng iyongbudhi at magigingmanhidnasaliwanag at naisnalamangay nasagabi. Makinigka’t wag magpagabibagopatuluyangmawala ang paggalangsaiyo ng kapwa at humandusaynalamang ang iyongpurisakawalan. Alagaanmo ang iyongsarili, agapanmo ang iyongbuhay, kapagikaw ay naliligawnaalaminmo kung ano ang puno’tdulo, kung saan ka nagsimula…. Kung saan ka bumagsak, doon ka bumangon at ipagpatuloy ang iyongsinimulanayonsadireksyonmongtinatahaknanasaiyongmgapananaw. Sa ganitongparaan, ang mgakaguluhansaiyongisipan ay unti-untingmakakakita ng liwanag ng bukas.

Ref. Hindi pula’tdilawtunaynamagkalaban, Ang kulay at tatak ay di syangdahilan Hanggatmarami ang lugmoksakahirapan At ang hustisya ay para langsamayaman

Ang mgasumasalungatsaiyongpaligidhuwagmongintindihin, maaaringpulutinmo ang mganakakabutisaiyo, pakingganmo, ngunitsahuliikaw ang magpapasya at ikaw ang nakakaalam ng iyongbuhaydahilikaw ang dumaansalahat ng mgayugtonitosalahat ng mgataon, ikawlang ang may akda ng iyongkwento kung kayatikaw din ang magsusulat ng future episodes ng buhay mo. Tingnanmo ang bayan natin, maraminggustongowtor at director nito kung kaya’thindinamaintindihan ang Sistema ng kwento, magulo ang pagpipinta kung maramingkamayna may iba’t-ibangguhitnanawawalanasaanyo. Hindi namandahilsaibatibangkulay ng pinturangipinintangunitdahilitosausok at kulog ng mgabombangnasasentido ng pintorna gusto natingburahin.

Ganito din ang sarilinatin, pagmaramingnakikisawsawsadyangmagugulo ang takbo ng kwento at mahahantongsahindimaipintangmukha ng buhay. Hanggatmarami ang lugmoksakahirapansapagunawasalaot ng buhay, walangmakakamitnakatiwasayansapakikitungonino man.

Ang pagigingmarupok ng iyong “pagiging” o ng iyongsarili ang siyangnasusupil ng pwersa ng nasalabas. Kapagnado-dominate ka ng ibangtao at nagigingmahina ka, matatalo ka talagasaimpluwensyanila at sila, itongmga outside forces naito ang syangmaghaharisaiyo, ma-o-overpower ka, kung kayati-assert mo ang iyongsarili, baliktarinmo ang tatsulok at ang lakasmodapat ang siyangmangingibabawsaiyongsarili, saiyongkatauhanna may sinasalamingkabutihan o maaari pang maghasik ng kabutihansalipunankesasakadiliman. Kapagikaw ay na-o-overpower ng iba o mgahindimagandangimpluwensyasaiyongpaligidgawa ng ibangtaosabuhaymo, nasusupil ang iyongsarilinasyangnagdudulot ng pagkalugmok, ditonalumalabas ang depression, mababa ang self esteem, palaginginsecured, naiinggit at nagse-self pity. Ikaw at ikawlang din ang makakapag-define nitonglahat, magingbukaslangdapat ang iyongisipanupangmatignanmo ang mgaliwanagnatumatamasaiyongisipupangmakitamo ang mgasagotsamgatanong, saparaangito, mai-empower ka at bumangonsaiyongkinalulugmukan, tulad ng halamannakapagnasikatan ng araw ay nagigingmasigla.

Koro: Habang may tatsulok at sila ang nasatuktok Hindi matatapositonggulo

Iligtas ang hininga ng kay ramingmgatao At ang dating muntingbukidngayo’ysementeryo Totoykumilos ka baliktarin ang tatsulok Tulad ng dukhanailagaymosatuktok.

Kung kayat alalahaninnatin, hanggat ang mgaimpluwensya, ang mgataongsumasakaysaiyo ang nasaitaaspalagingnasusupilnito ang iyongsarili. Arise, reverse the triangle. Dapatsarilingmongpagpapasya o determinasyon ang mangibabawupangmagingmalayakangkumilos, magingmalayakangi-assert ang iyongsarili at gumalaw ng iyo kung saan ka masaya.

Comments are disabled.