PinoyStream Versatile Radio

Panalangin Pagkagising by Dj Juvy De Guzman

2020-06-21 (Last Update: Thu, 25 Jun 2020) Dj Marshmallow 0 Uncategorized

PANALANGIN PAGKA-GISING

Ama na Dakilang lumikha ng langit at lupa Salamat po sa panibagong araw na ako'y nagising Lubos na pasasalamat ang pinaaabot ko sa Iyo na puno ng pagmamahal Salamat sa mga biyayang patuloy kong natatanggap Dahil alam kong kapiling kita sa bawat sandali ng aking buhay Alam mong lahat ang aking mga daing at kahilingan Dahil dama ko sa tuwina ang Iyong presensya sa lahat ng oras Lubos ang aking tiwala sa aking sarili dahil sa matatag ang aking tiwala sa Iyo Na walang sinumang makabubuwag nito. Hindi ako natatakot at mawalan ng pag-asa Dahil sa mga arak Mo mula sa nakasulat sa bibliya na siya kong gabay sa lahat ng oras Naniniwala akong kasama Kita saan man ako magpunta Maraming salamat po Ama, at ako ay binusog mo ng Iyong dakilang aral Mula sa bibliya at di ito kalilimutan habang ako'y nabubuhay Anumang pagsubok ang aking masagupa ay 'wag po ninyo akong pabayaang makalimot At nawa'y maharap ko ito ng buong tapang na walang pagalinglangan.

Patawad po sa aking nagawang kasalanan Wag po kayong magsawa Ama na gabayan ako at itama ang mga mali kong nagawa Mamagitan nawa ang pagmamahal ko sa iba, para maging kalugod-lugod ako Sa Dakila Mong pangalan at umaasang ganap na di mo po ako iiwan, sa ngalan ni Hesus na aking Dakilang Tagapagligtas, Amen!

-Dj Juvy De Guzman PSVR Radio Host

Comments are disabled.